Sector Alarms redegjørelse etter åpenhetsloven

Bakgrunn
1. juli 2022 trådte en ny åpenhetslov i kraft i Norge. Formålet med åpenhetsloven er å styrke selskapers fokus på og overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og krav til anstendige arbeidsforhold, samt la forbrukere, journalister og andre få bedre tilgang til informasjon om hva selskaper gjør for å sikre overholdelse på dette området. Lignende initiativ er igangsatt i andre land Sector Alarm har virksomhet i, inkludert Frankrike og resten av EU. Åpenhetsloven pålegger Sector Alarm følgende nye forpliktelser:
  • plikt til å foreta en selskapsgjennomgang (due diligence) og risikovurdering for å sjekke risikoen for at selskapet eller dets leverandører og partnere bryter noen grunnleggende menneskerettigheter eller krav til anstendige arbeidsforhold
  • plikt til å rapportere årlig om resultatene av risikovurderingen
  • plikt til å respondere på forespørsler fra tredjeparter innen tre uker

Sector Alarm er en av Europas ledende sikkerhetsleverandører med mer enn 600 000 fornøyde og trygge kunder. Vi har over 25 års erfaring i det norske markedet, og vi leverer førsteklassses alarmløsninger til huseiere og bedrifter over hele Europa. Å yte utmerket kundeservice er ekstremt viktig for oss, og vi er stolte av vår konsekvent høye kundetilfredshetsvurdering.

 

Sector Alarm har opplevd sterk vekst gjennom årene og fortsetter å ekspandere i både nye og eksisterende markeder. I dag er vi over 3000 ansatte som opererer i Norge, Sverige, Finland, Irland, Spania, Frankrike, Italia og Portugal. Vårt fokus på å ansette de rette menneskene har gjort oss i stand til å tilby kundene toppmoderne sikkerhetsløsninger og oppnå sterke markedsposisjoner i landene der vi opererer.

 

Nedenfor er en oversikt over Sector Alarms tiltak og vurderinger i forbindelse med ikrafttredelsen av den nye åpenhetsloven.

 

Denne redegjørelsen gjelder for Sector Alarm AS, Sector Alarm IT AS, Sector Alarm Topco AS og Sector Alarm Midco AS.

 

Ansvarlighet

Sector Alarm har etiske retningslinjer som gjelder for alle medarbeidere, innleide medarbeidere, prosjektansatte og konsulenter i hele konsernet. Selskapets etiske retningslinjer finner du under Code of Conduct.

 

I 2022 innførte styret en ny styreinstruks, med beskrivelse av roller, ansvarsområder og instrukser for styret og konsernledelsen. Styreinstruksen følger prinsippene til Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) og den norske aksjeloven. I tillegg til andre sentrale prinsipper for god selskapsstyring, vektlegger instruksen at det til syvende og sist er styret og konsernledelsen som er ansvarlig for Sector Alarms ESG-arbeid og overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og krav til anstendige arbeidsforhold for alle foretak i Sector Alarm-konsernet.

 

Etiske retningslinjer for leverandører

I 2022 innførte og godkjente Sector Alarm nye etiske retningslinjer for leverandører. De etiske retningslinjene er basert på retningslinjene fra NHO, Transparency International og FNs menneskerettighetserklæring, og består av følgende deler:

 • Generell etterlevelse av gjeldende lovgivning
 • Korrupsjon, bedrageri og bestikkelser
 • Respekt for menneskerettigheter og krav til anstendige arbeidsforhold
 • Sanksjoner
 • ESG

Formålet med de etiske retningslinjene for leverandører er å klargjøre Sector Alarms forventninger til våre leverandører og partnere, og instruksen fra styret er at de etiske retningslinjene skal integreres direkte eller prinsipielt i alle nye leverandøravtaler samt ved fornyelser av eksisterende avtaler. Per dags dato har Sector Alarm støtt på problemer i forbindelse med implementering av disse i alle leverandøravtaler, spesielt i avtaler med store multinasjonale leverandører med standardkontrakter som ikke åpner for omfattende tilpasninger. Når det er sagt, har Sector Alarm prioritert å sørge for at alle leverandører forplikter seg til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og krav til anstendige arbeidsforhold, og dermed har vi godtatt andre kontraktsforpliktelser fra leverandørene enn kun streng overholdelse av våre etiske retningslinjer for leverandører, for eksempel ved å henvise til leverandørens egne retningslinjer eller gjeldende lovverk. Sector Alarm vil jobbe for å styrke leverandørenes forpliktelser enda mer i 2023.

 

Forbedrede innkjøpsprosesser

Som en del av Sector Alarms arbeid med ESG generelt og den nye åpenhetsloven spesielt, har selskapet gjort mye for å forbedre våre egne innkjøpsprosesser det siste året. Ett eksempel er at konsernledelsen har godkjent nye retningslinjer for leverandørstyring og innkjøp, som angir prosessene, rollene og ansvarsområdene i forbindelse med håndtering av innkjøp i Sector Alarm. Disse retningslinjene har også blitt samlet i interaktive retningslinjer som angir hvordan man blir en bedre innkjøper, som har blitt distribuert til alle administrative ledere i Sector Alarm. Fra og med januar 2023 har Sector Alarm også ansatt en ny Group Procurement Director som forventes å forbedre innkjøpsprosessene våre ytterligere i løpet av 2023.

 

Opplæring og bevissthet

I august 2023 ble det avholdt opplæring for alle administrative ledere i Sector Alarm i forbindelse med den nye åpenhetsloven, hvor vi fokuserte på hva Sector Alarm må gjøre for å sikre at loven overholdes. Opplæringsøkten ble spilt inn og distribuert til alle som ikke kunne delta. Videre er det avholdt opplæring i ulike sammenhenger for hele konsernet, for eksempel i forum for økonomisjefer og daglige ledere, på styremøter og i andre aktuelle fora. Fokuset på opplæring og bevissthet, spesielt med tanke på leverandørstyring, vil opprettholdes i 2023 av ny Group Procurement Director.

 

Screening

I henhold til Sector Alarms retningslinjer skal alle nye leverandører, partnere og leverandører screenes i en ekstern risiko- og mediadatabase før noen avtaler signeres eller penger betales. Screeningen skal kontrollere om tredjeparten står på noen internasjonal sanksjonsliste eller har forbindelse med politisk eksponerte personer eller statlige etater. Videre vil screeningen også omfatte negative artikler i media fra hele verden, for eksempel om offentlige granskninger, rettsaker, brudd på konkurranselovgivningen, krenkelse av menneskerettigheter eller søksmål vedrørende dårlige arbeidsforhold.

 

Når negativ medieomtale av tredjeparten oppdages i forbindelse med screeningen, foretar vi en risikovurdering av den aktuelle leverandøren der vi vurderer innholdet i medieomtalen, om krenkelsen er pågående eller gammel (fordi det er lenge siden krenkelsen fant sted), om det er en isolert hendelse eller indikerer en generell kultur for overtredelser i tredjepartsselskapet, og risikoen for at tredjeparten kan begå nye overtredelser. Sector Alarm har avslått og avsluttet samarbeid med tredjeparter som følge av funn i screening-prosessen, spesielt når det handler om dårlige arbeidsforhold.

 

I 2022 screenet Sector Alarm også sin eksisterende leverandørbase i tillegg til nye leverandører. Dette førte til at totalt 2315 leverandører ble screenet i løpet av 2022. For noen av leverandørene ble det identifisert et behov for oppfølgende tiltak, der man kontaktet leverandøren for å få mer informasjon om funnene fra screeningen.

 

Spørreundersøkelse om ESG og personvernforordningen (GDPR)

Som beskrevet i tidligere utgaver av ESG-rapporten sender Sector Alarm en spørreundersøkelse om ESG og personvernforordningen til utvalgte nøkkelleverandører og partnere basert på forhåndsangitte kriterier. I 2022 ble et nytt kriterie lagt til som følge av at åpenhetsloven ble innført: Risiko for at leverandøren eller partneren bryter grunnleggende menneskerettigheter eller krav til anstendige arbeidsforhold. Valget av leverandører som skulle motta spørreskjemaet ble dessuten delvis gjort basert på resultatene fra screeningen av tredjeparter (beskrevet over), der negative funn fra søk i medier indikerte at det tidligere har blitt fremsatt påstander om slike menneskerettighetsbrudd. Videre inkluderte vi også bransjer hvor det historisk sett har vært risiko for slike brudd, for eksempel tekstilindustrien, der bransjen tidligere har blitt beskyldt for barnearbeid.

 

Spørreundersøkelsen om ESG og personvernforordningen ble oppdatert i 2022 med flere spørsmål om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tillegg til spørsmål om korrupsjon og bestikkelser.

 

Ved mottak av det utfylte spørreskjemaet blir svarene gjennomgått av den aktuelle kontraktseieren. Hvis noen av svarene krever oppfølging eller ytterligere undersøkelser er det kontraktseierens ansvar. I 2022 var det kun én leverandør som trengte ytterligere oppfølging og undersøkelser etter spørreundersøkelsen om ESG og personvernforordningen, først og fremst som følge av utilstrekkelig fokus på og retningslinjer for ESG.

 

For ordens skyld må det sies at noen leverandører ikke har svart på spørreundersøkelsen om ESG og personvernforordningen, først og fremst de store internasjonale teknologiselskapene som ikke har kapasitet til å svare på spørreundersøkelser fra enkeltkunder. I slike tilfeller henvises vi ofte til rapporter på selskapets nettsider eller uavhengige revisjonsrapporter fra tredjeparter som kundene kan få tilgang til på forespørsel.

 

Åpenhetsloven

 

Risikovurdering

I 2022 deltok administrativt personell i Sector Alarm i en workshop hvor man foretok en risikovurdering knyttet til den nye åpenhetsloven. Risikovurderingen ble delt i to. I den første delen ble det vurdert om Sector Alarm selv bryter noen grunnleggende menneskerettigheter eller forskrifter knyttet til anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet. I den andre delen vurderte man risikoen for at noen av Sector Alarms leverandører eller partnere bryter menneskerettighetene eller forskriftene om anstendige arbeidsforhold.

 

Når det gjelder Sector Alarms egen overholdelse av menneskerettigheter og de relevante ILO-konvensjonene om anstendige arbeidsforhold, handlet de største identifiserte risikoene om arbeidsmiljøet for våre medarbeidere, konsulenter, midlertidig ansatte og innleide arbeidere. Det handlet for eksempel om arbeidstid (ikke tillate mer overtid enn regelverket tillater), om å unngå mobbing og trakassering på arbeidsplassen, samt risikoen for at våre HMS-rutiner ikke i tilstrekkelig grad beskytter sikkerhetsrådgiverne våre mot ulykker mens de installerer alarmutstyr hos kundene våre. Gitt at selskapet allerede har etablert tiltak som for eksempel etiske retningslinjer, policyer, varslingskanaler og tydelige sikkerhetsinstrukser for arbeidsplassen, anses ingen av de identifiserte risikoene å utgjøre noen høy restrisiko for at selskapet bryter noen menneskerettigheter eller har arbeidsforhold som ikke er anstendige. Når det er sagt, jobber Sector Alarm kontinuerlig med å forbedre disse aspektene for å beskytte kunder og personell mot alle slike brudd, og dette arbeidet vil også fortsette i 2023.

 

På leverandør- og partnersiden har Sector Alarm ikke identifisert noen vesentlige eller høye risikoer for at Sector Alarm bidrar til eller selv er direkte forbundet med brudd på menneskerettighetene via sine partnere og leverandører. Når det gjelder utgiftskategorier, er noen av Sector Alarms største utgifter til leverandører knyttet til IT-tjenester, inkludert programvare, IT-utstyr og maskinvare, lisenser, tekniske tjenester og IT-rådgivning. Vår risikovurdering viser at det ikke er noen høy restrisiko knyttet til denne utgiftskategorien.

Hvis vi ser bort fra IT-tjenester, er dette de viktigste arbeids- og ressursintensive kategoriene i Sector Alarms leverandørkjede:

 • produksjon av uniformer og klær til personell
 • produksjon av alarmkomponenter og maskinvare
 • partnerskap med vaktselskap for levering av utrykningstjenester
 • tjenester innen digital markedsføring

Når det gjelder produksjon av uniformer og klær til personell samt alarmkomponenter, har vi klare kontraktskrav til at våre leverandører skal respektere menneskerettighetene, spesielt når det gjelder trygge arbeidsforhold, avfallsbehandling og karbonutslipp, forbud mot ulovlig barnearbeid og krav til anstendige arbeidsbetingelser (likelønn, skriftlige kontrakter, overtidsbetaling o.l.).  Basert på vårt tette samarbeid med disse leverandørene i tillegg til kontinuerlige samtaler og klare krav, har vi ikke identifisert noen høye restrisikoer knyttet til slike leverandører.

 

For utrykningstjenester anses risikoen for manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter, herunder forhold knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som svært begrenset siden dette er en svært regulert bransje med strenge myndighetspålagte krav og godt tilsyn.

 

Digitale markedsføringsaktiviteter er en viktig del av Sector Alarms forretningsstrategi, for å markedsføre både egne tjenester og ledige stillinger. Sector Alarm har digitale markedsføringskampanjer på Facebook, Snapchat, Google, Instagram og TikTok i tillegg til flere andre digitale plattformer. Med tanke på menneskerettigheter har Sector Alarm identifisert en risiko knyttet til retten til privatliv i forbindelse med slike aktiviteter. Denne vurderingen er basert på avgjørelser og uttalelser fra personvernrettslige tilsynsmyndigheter i EU, nyhetsartikler og andre offentlige kilder. Sector Alarm har derfor gjennomført flere tiltak for å redusere risikoen for personvernet til våre kunder, arbeidssøkende og medarbeidere. Viktige tiltak inkluderer oppdatering av våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler samt vår plattform for samtykke til informasjonskapsler, gjennomføring av en konsekvensanalyse av personverntiltak samt en mer generell GDPR-vurdering av visse databehandlingsaktiviteter som involverer bruk av personopplysninger i forbindelse med digital markedsføring, og gjennomgang av våre kontrakter med relevante tjenesteleverandører. Til tross for alt dette er det ikke mulig for Sector Alarm å eliminere denne risikoen helt, gitt vårt begrensede innsyn i og kontroll over databehandlingspraksisen hos internasjonale plattformleverandører.

 

Varslingskanal

Sector Alarm har en varslingskanal på vår nettside som er tilgjengelig for allmenheten. Alle kan legge inn en varslingsrapport i den kanalen, og den kan legges inn anonymt om det foretrekkes. I henhold til retningslinjene for behandling av varslingssaker, som er godkjent av styret, samt retningslinjene for varslingskanalen, kan også påstander om brudd på menneskerettighetene og om dårlige arbeidsforhold, rapporteres i denne kanalen. I 2022 mottok vi 23 varlingsrapporter, hvorav ingen handlet om påståtte brudd på menneskerettighetene eller krav til anstendige arbeidsforhold.  Fem av rapportene handlet om personalsaker, men uten noen påstander om dårlige arbeidsforhold hos Sector Alarm.

 

I tillegg til varslingskanalen har Sector Alarm gjennomført en anonym spørreundersøkelse blant sine ansatte om medarbeideres tilfredshet. I forbindelse med spørreundersøkelsen kan medarbeideren også gi selskapet tilbakemeldinger eller fremlegge bekymringer knyttet til menneskerettigheter eller urimelige arbeidsforhold.

 

Hvis det skulle komme inn påstander eller mistanker om brudd på menneskerettighetene eller krav til anstendige arbeidsforhold via varslingskanalen eller medarbeidernes tilfredshetsundersøkelse, vil slike rapporter behandles i samsvar med selskapets retningslinjer for varsling for å sikre en rettferdig og grundig oppfølging av slike forhold.