Vilkår for alarmtjenester mv til privatpersoner


Disse vilkårene er en del av avtalen om levering av alarmtjenester og andre tjenester og leie av alarmutstyr og tilleggskomponenter mv fra Sector Alarm AS (heretter kalt Sector Alarm).  Alle priser som oppgis i kontraktens vilkår er inkl. mva. Kontrakten kan lastes ned som en pdf her (Click here for English version). Her kan du laste ned Angrerettsskjema1. Avtalens omfang
Sector Alarm vil på de vilkår som fremgår av denne avtale montere/installere avtalt utstyr og tilleggskomponenter mv (heretter samlet kalt utstyr) på Kundens eiendom eller annet avtalt sted og levere alarmtjenester og andre tjenester (heretter samlet kalt tjenestene), slik det er avtalt ved inngåelse av avtalen eller senere. Mer informasjon om det aktuelle utstyret og tjenestene vil bli gitt i forbindelse med montering, og fremgår også av tekniske spesifikasjoner og brukerveiledninger/bruksanvisninger som er tilgjengelig på www.sectoralarm.no og fra kundeservice. Sector Alarm kan endre avtalen med minst 1 måneds varsel. Hvis Kunden ikke ønsker å akseptere endringene, har Kunden rett til å si opp avtalen senest den dag vilkårsendringene trer i kraft. Kunden vil ikke bli påvirket av vilkårsendringene i sin oppsigelsestid. Alt utstyr og merking tilhører Sector Alarm, og leies av Kunden i avtaleperioden.

2. Installasjon og opplæring
Utstyret, inkludert kabling, vil monteres/installeres av en Sector Alarm godkjent sikkerhetsrådgiver iht. gjeldene FG-regelverk, sikkerhetsrådgiverens valg av hensiktsmessig plassering og med eventuelle anbefalte og aksepterte utvidelser. Dersom Kunden ikke ønsker dette eller senere foretar bygningsmessige og/eller tekniske endringer, har Kunden ansvaret og risiko for de konsekvenser det medfører. Kunden vil dessuten bli belastet for kostnader som skyldes annen plassering og ev. endringer etter installasjon. Sikkerhetsrådgiveren vil gi Kunden råd og opplæring i forbindelse med installasjonen, og merke eiendommen med at det er montert alarm tilknyttet Sector Alarm. Installasjon forutsetter at sikkerhetsrådgiveren finner at Sector Alarms gjeldende krav til utstyr og tjenester samt krav til trygghet og arbeidsmiljø for personell er oppfylt. Installasjon forutsetter også at sikkerhetsrådgiveren vurderer eiendommen som egnet for tjenestene. Kunden skal være til stede ved installasjon, og godkjenne denne. Sector Alarm kan annullere avtalen dersom disse forutsetningene og kravene ikke er oppfylt.

3. Service, utbedringer og utvidelser mv
Sector Alarm foretar kontroll, service, utbedringer, utvidelser og endringer via fjernstyring uten nærmere varsel eller hos Kunden etter varsel. Dette skal kun utføres av Sector Alarm eller den Sector Alarm utpeker, med mindre det er forhåndsavtalt at Kunden skal utføre nærmere definerte oppgaver, som for eksempel batteribytte. Når Sector Alarm har behov for tilgang til Kundens eiendom, skal Kunden være tilstede etter nærmere varsel. Sector Alarm garanterer snarlig service/utbedring etter at feilmelding er mottatt fra Kunden eller feil og mangler er oppdaget. Kontroll, service, utbedringer og bytte av komponenter/utstyr på grunn av produktfeil og slitasje foretas vederlagsfritt av Sector Alarm. Kunden er ansvarlig for å dekke kostnader til bytte av batteri, samt reparasjoner, utbedring og/eller utskiftning av utstyr og komponenter som følge av feilaktig bruk, ytre påvirkninger, pålegg fra offentlig myndighet eller el-leverandør eller annet som skyldes Kunden eller andre. Det omfatter for eksempel skader pga oppussing, bygningsmessige endringer, hærverk, brann eller vannskader. Sector Alarm fakturerer for servicetimer, transport, batteribytte, forbrukt materiell, komponenter, og utstyr etter gjeldende satser. Pris for batteribytte utført av Sector Alarm er kr 695. Ved ettermontering av nøkkelboks, makuleres eventuelt tidligere innleverte nøkler uten videre varsel. Sector Alarm foretar ikke service eller utbedringer som følge av feil på tele- eller datanettet. Tilsvarende gjelder ved feil som Kunden ikke har varslet om, med mindre Sector Alarm selv oppdager feilen, og feil som ikke kan utbedres pga forhold på Kundens side. I disse tilfellene bærer Kunde risikoen for mangelfulle tjenester, herunder alarmoverføring. Se også pkt. 7.

4. Alarm og utrykninger
Alle alarmsignaler blir fulgt opp av Sector Alarm. Dersom utløst alarm blir avmeldt innen kort tid med korrekt kode, nøkkelbrikke eller fjernkontroll, eller korrekt passord blir oppgitt ved oppringning, innstilles normalt videre aksjon, herunder utrykning. Utrykning foretas av Sector Alarm-personell eller samarbeidspartnere, eventuelt med assistanse fra brannvesen og/eller politi. Ved mistanke om innbrudd, brann eller andre alvorlige forhold kan Sector Alarm ta seg inn på eiendommen til Kunden ved hjelp av nøkler eller på annen måte. Dersom det ikke oppnås kontakt med Kunden eller andre kontaktpersoner ved utrykning, kan Sector Alarm for Kundens regning og risiko iverksette de tiltak Sector Alarm finner nødvendig for å sikre eiendommen, for eksempel ved vakthold eller andre fysiske sikringstiltak. Dersom det fremgår av avtalen at Sector Alarm skal inspisere eiendommen innvending, skal Kunden til enhver tid sørge for at Sector Alarm har nøkler, tilgang til nøkkel i nøkkelboks montert på eiendommen eller kode til elektronisk dørlås. Er ikke dette tilgjengelig, vil det kun bli foretatt utvendig inspeksjon. Dersom nøkkel ikke er å oppdrive og dette skyldes forhold på Sector Alarms side, vil Sector Alarm erstatte denne og om nødvendig besørge utskifting av Kundens låser for Sector Alarms regning. Dette forutsetter at Kunden kan fremvise kvittering fra Sector Alarm på at Sector Alarm har mottatt nøkkelen. Dersom kunden ikke mottar oppringning eller utrykning etter utløst og ikke avmeldt alarm, skal dette håndteres som om det foreligger en feil ved utstyret eller tjenestene som Kunden skal melde til Sector Alarm, jf. pkt. 3 og 6. Eventuelt misbruk av alarmtjenesten vil medføre fakturering av et gebyr.

5. Betalingsbetingelser og prisendringer
Alle kunder kredittsjekkes, og kunden samtykker til dette. Sector Alarm kan annullere avtalen ved ikke godkjent kredittsjekk. Første faktura omfatter installasjons-/oppstartspris og månedsabonnement for avtalt utstyr og tjenester, og forfaller til betaling 14 dager etter installasjon med mindre annet er skriftlig avtalt. Deretter forfaller abonnementet forskuddsvis etter avtale. Service og vedlikehold samt installasjonspris og første månedsabonnement for avtalte utvidelser faktureres løpende med 14 dagers forfall. Deretter følger månedsabonnementet for utvidelser fakturaintervallene som for eksisterende tjenester. Ved avtale om betaling av installasjonspris/oppstartspris i fire rater, påløper en oppdelingskostnad på kr 199. Kunder som ikke ønsker avtalegiro eller e-faktura belastes med kr 79 pr. faktura. Eventuelt mislighold av SIM-kort vil bli fakturert Kunden. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrente iht. forsinkelsesrenteloven, og purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen. Dersom Sector Alarms omkostninger øker som følge av pris-, lønnsøkninger, offentlige avgiftsøkninger eller andre relevante utgifter er Sector Alarm berettiget til å øke prisene uten forutgående varsel. Øvrige prisendringer kan foretas med minst 1 måneds varsel. Hvis Kunden ikke ønsker å akseptere prisendringene, har Kunden rett til å si opp avtalen senest den dag prisendringene trer i kraft. Kunden vil ikke bli påvirket av prisendringene i sin oppsigelsestid.

6. Kundens plikter
Kunden skal følge de anvisninger som gis av Sector Alarms sikkerhetsrådgivere og kundeservice, samt i brukerveiledninger/bruksanvisninger. Kunden plikter å teste tjenestene, med unntak av panikkalarmen, regelmessig, normalt hvert kvartal. Kunden skal, elektronisk via Mine Sider eller på eget skjema, oppgi ønsket passord og aktuelle kontaktpersoner med kontaktdetaljer som Sector Alarm kan kontakte dersom det ikke oppnås kontakt med Kunden. Dersom Kunden ønsker å endre passord eller kontaktpersoner, skal det skje via Mine Sider, per telefon, eller skriftlig per rekommandert post. Endringer krever henvisning til gjeldende passord. Kunden plikter snarest å varsle Sector Alarm om feil og dersom Kunden forstår eller mistenker at utstyr eller tjenester ikke fungerer som avtalt eller trenger service/utbedring. Kunden skal dessuten uten ugrunnet opphold varsle Sector Alarm om endringer som kan påvirke tjenestene, eksempelvis endring av kontaktpersoner, deres kontaktdetaljer, anskaffelse av husdyr, oppussing eller andre bygningsmessige og/ eller tekniske endringer. Kunden er ansvarlig for at Sector Alarm til enhver tid har rett fakturaadresse. 

7. Ansvar
Denne avtale er kun et tiltak for å bedre sikkerheten og redusere konsekvensene av uønskede hendelser, og innebærer ingen garanti e.l. mot dette eller ansvar for påfølgende tap. Kunden er innforstått med at det kan forekomme funksjonsfeil på utstyr, og at det er Kundens ansvar til enhver tid å holde eiendommen med alle dens verdier forsikret i egnet forsikringsselskap, og kreve dekning av ev. tap der. Sector Alarm er ansvarlig for å dekke Kundens økonomiske tap som skyldes manglende utløsning av alarm og utrykning eller andre mangler ved tjenestene, dersom dette ikke skyldes forhold Kunden er ansvarlig for eller hindringer som ligger utenfor Sector Alarms kontroll. Hindringer utenfor Sector Alarms kontroll omfatter hendelser Sector Alarm ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvunnet følgene av, som for eksempel feil på tele- eller datanett, linjefeil/skader eller manglende GSM-, wifi-, radio- eller internettdekning, strømbrudd, ustabile temperaturer og temperaturer under null grader på eiendommen utstyret er montert, manglende veiforbindelse eller andre hindringer som skyldes manglende oppfyllelse av krav til utstyr og tjenester eller trygghet og arbeidsmiljø for personell. Sector Alarms ansvar begrenses mot forhold som skyldes brukerfeil eller feil bruk, at Kunden eller brukere ikke har oppbevart koder og/eller passord på forsvarlig måte og at utstyret er koblet ut som følge av betalingsmislighold eller avtaleopphør. Sector Alarms ansvar begrenses videre mot tap som følge av personskade, tap i Kundens næringsvirksomhet og tap som skyldes sikkerhetsmangler ved utstyr eller tjenester, herunder uteblitt virkning, med unntak av det ansvaret som følger av de preseptoriske reglene i produktansvarsloven. Sector Alarms ansvar begrenses også mot feil og mangler ved tilknyttede tjenester og produkter som Kunden velger å koble tjenestene og utstyret opp mot. Sector Alarms ansvar er dessuten begrenset til tap som selskapet med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Dersom Kunden forsømmer å begrense tapet gjennom rimelige tiltak, herunder å tegne forsikring eller ikke søker å få dekket tapet gjennom Kundens forsikringsordninger, må Kunden selv bære den tilsvarende delen av tapet. Ved tap som skyldes innbrudd vil Sector Alarm dekke Kundens egenandel ved bruk av forsikring, oppad begrenset til kr 10 000, forutsatt at alarm var aktivert da skadetilfellet inntraff. Kunden er ansvarlig for skade eller tap som påføres Sector Alarm etter alminnelige erstatningsregler. Dette omfatter tap som skyldes Kundens erstatningsbetingende handlinger eller unnlatelser, og manglende tiltak for å redusere følgende, herunder alarmutrykning.

8. Reklamasjon
Kunden plikter å melde fra skriftlig til Sector Alarm om feil og andre forhold som kan medføre erstatning og andre  misligholdsbeføyelser innen rimelig tid, og senest innen 2 måneder, etter at dette ble eller burde ha blitt oppdaget. Krav til melding av feil mv fremgår av pkt. 6. Dersom ikke Kunden oppfyller plikten til å melde feil eller reklamerer i rett tid, kan  kundens krav bortfalle.

9. Skifte av eier/flytting
Ved eventuelt salg av eiendommen hvor utstyret er montert, skal Sector Alarm varsles av Kunden (tidligere eier). Ny eier tilbys å overta utstyret kostnadsfritt gjennom en eierskifteservice utført av Sector Alarm-godkjent sikkerhetsrådgiver, forutsatt inngåelse av ny tilsvarende avtale med Sector Alarm. Kunden kan dessuten velge å flytte med seg alarmtjenesten og andre tjenester til sin nye eiendom uten å betale for ny installasjon av tilsvarende utstyr. Dersom Kunden flytter til et sted hvor Sector Alarm kun tilbyr en annen type tjeneste enn den Kunden har, er det tjenestene i det nye området som blir levert. Bestemmelsene om varighet og oppsigelse i denne avtalen gjelder dersom ikke avtalen videreføres på ny adresse eller ny eier overtar avtale på eksisterende alarmadresse, jf. pkt. 10.

10. Varighet - oppsigelse, midlertidig stans og heving
Avtalen trer i kraft ved avtaleinngåelsen og levering skjer fra aktiveringsdatoen, som er den datoen i måneden da utstyret ble installert eller aktivert via eierskifteservice. Avtalen løper deretter inntil den opphører etter skriftlig oppsigelse eller heving. Det er en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder, som løper fra den 1. i påfølgende måned etter at oppsigelsen foreligger.  Dersom partene har avtalt bindingstid og Kunden sier opp avtalen før bindingstidens utløp, vil Kunden bli fakturert et bruddgebyr. Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan den andre parten, etter skriftlig varsel og rimelig frist for å bringe forholdet i orden, heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Forhold på Kundens side som utgjør en risiko for Sector Alarms personale eller noen som opptrer på vegne av Sector Alarm, gir rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning uten forutgående varsel. Betalingsmislighold som overstiger 60 dager, gir Sector Alarm rett til midlertidig å koble ut tjenestene etter forutgående varsel til Kunde. Kunden plikter likevel å betale for tjenestene frem til utkoblingstidspunktet og utestående beløp. Betalingsmislighold over 3 måneder anses som vesentlig mislighold som gir rett til å heve avtalen etter skriftlig varsel.

11. Ved avtalens opphør
Ved avtalens opphør har Sector Alarm rett til å hente/fjerne alt utstyr og merking. Dersom utstyret ikke er i funksjonsdyktig stand, vil Kunden bli belastet for reparasjonskostnader, ev. tapt utstyr. Sector Alarm er ikke ansvarlig for merker eller skader som måtte oppstå som følge av demontering av utstyr og merking. Kunden plikter å gi Sector Alarm tilgang til eiendommen mellom kl. 08:00 og 16:00 på hverdager for gjennomføring av frakoblings- og nedmonteringsarbeid. Dette gjelder også etter at Kunden eventuelt har flyttet fra eiendommen. Dersom Kunden ikke medvirker til frakobling og nedmontering innen avtaleopphør, vil Kunden bli belastet for tapt utstyr, samt månedsabonnement og eventuelle merkostnader ved utløst alarm, utrykninger og liknende frem til frakobling/nedmontering er gjennomført. Sector Alarm har under enhver omstendighet rett til tilgang til Kundens eiendom utvendig for å fjerne merking, også uten Kundens tilstedeværelse, og har intet ansvar for eventuelle skader som kunne ha vært unngått ved Kundens medvirkning og tilstedeværelse. Ved avtalens opphør vil Sector Alarm av sikkerhetsmessige årsaker destruere eventuelle mottatte nøkler, uten varsel, med mindre Sector Alarm i forbindelse med opphøret har mottatt skriftlig anmodning fra Kunden om tilbakelevering. Dersom Kunden ønsker nøkkelen tilbake, vil denne bli sendt per rekommandert post som belastes Kunden med kr 490.

12. Personvern
Sector Alarm behandler Kundens personopplysninger, herunder bruk av tjenestene og evt. alarmaktivering med verifiseringsbilder fra hendelser, for å kunne oppfylle denne avtale. I tillegg benyttes opplysningene for å forbedre og utvikle Sector Alarms tjenester, og som grunnlag for å sende Kunden informasjon, nyheter og tilbud fra Sector Alarm, med mindre Kunden har reservert seg mot dette. Hvilke personopplysninger som behandles, det rettslige grunnlaget for behandlingen, informasjon om Kundens rettigheter mv fremgår av Sector Alarms personvernerklæring som finnes på  www.sectoralarm.no/personvern. Tjenesteyter og behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Sector Alarm AS, org. nr. 975368211 mva. Tlf: 915 03033. Forretningsadresse/besøksadresse: Vitaminveien 1A, 0485 Oslo. Postadresse: Postboks 113 Grefsen, 0409 Oslo. E-post: post@sectoralarm.no eller personvernombud@sectoralarm.no.

13. Annet
Sector Alarm kan, ved overdragelse av hele eller deler av virksomheten, overføre avtalen til erverver av virksomheten. Sector Alarm har rett til å overlate eller pantsette rettigheter iht. denne avtalen. Ved eventuell konkurs vil finansiell(e)  samarbeidspartner(e) ha fortrinnsrett til utstyret og dermed ha førsteprioritet på sikkerhet i kundeforhold/utstyr ved eventuell overdragelse til tredjepart. Kundens rett til overdragelse reguleres uttømmende av pkt. 9. Angrerett for forbrukere reguleres av angrerettloven. For kunder i borettslag/sameie som har egen fordelsavtale med Sector Alarm, gjelder de særlige vilkårene som fremgår av slik avtale i tillegg. Tjenester via Mine Sider på web og app reguleres i egen avtale. For Sector Alarms websider gjelder Sector Alarms cookie policy.

14. Tvister
Tvister som ikke lar seg løse i minnelighet, skal avgjøres ved de ordinære domstoler iht. tvistelovens bestemmelser.