Vilkår for alarmtjenester


Disse vilkårene er en del av avtalen om levering av alarmtjenester og andre tjenester samt installasjon av- og bruksrett til alarmutstyr og tilbehør mv. fra Sector Alarm AS. Alle priser som oppgis i kontraktens vilkår er inkl. mva. Kontrakten kan lastes ned som en pdf her. Her kan du laste ned Angrerettsskjema1. DEFINISJONER
1.1 KUNDE
Den fysiske eller juridiske personen som signerte kontrakten vedrørende installasjon av alarm.

1.2 SELSKAP
Sector Alarm AS, org. nr. 975368211. For ytterligere kontaktinformasjon, se punkt 20.

1.3 INSTALLASJONSADRESSE
Lokalene der Utstyret ble installert og adressen som fremkommer av Kontraktsammendraget.

1.4 UTSTYR
Sikkerhetskomponentene installert på Installasjonsadressen samt tilhørende tilbehør. Utstyret er Selskapets eiendom og Kunden har ingen rettigheter til Utstyret annet enn bruksrett i kontraktsperioden, med mindre annet er avtalt mellom Kunden og Selskapet. Ytterligere informasjon om det aktuelle Utstyret og Tjenestene vil bli gitt i forbindelse med installasjonen og angis også i de tekniske spesifikasjonene og brukerveiledningene/bruksanvisningene tilgjengelig på https://www.sectoralarm.no/kundeservice/. Produkter kjøpt av kunden utenom denne Avtalen, for eksempel i Selskapets nettbutikk eller fra tredjeparter, og som konfigureres til å samhandle med Utstyret er ikke en del av Utstyret eller omfattet av denne Avtalen med mindre annet er spesifikt angitt.

1.5 ALARMTJENESTE
Selskapets 24/7 alarmsentral som mottar og administrerer alarmer fra Utstyret og tilhørende applikasjoner.

1.6 TJENESTER
Alle Tjenester som Selskapet forplikter seg til å levere i henhold til denne kontrakten som spesifisert i Kontraktsammendraget, inkludert, men ikke begrenset til, Alarmtjeneste, utrykning (hvis aktuelt), samt drift og vedlikehold av Utstyret. Installasjon og aktivering av Utstyret samt tilkobling til alarmsentralen, arbeidskraft, utkalling av sikkerhetsrådgivere hvis nødvendig for aktiveringen, samt brukeropplæring og administrasjonskostnader er også inkludert i Tjenestene.

1.7 KONTAKTPROSEDYRE
Selskapets digitale eller fysiske skjema der Kunden gir opplysninger om personene som skal kontaktes, deres passord og andre opplysninger Selskapet trenger for å utføre Alarmtjenesten på Installasjonsadressen. Kunden er ansvarlig for at oppgitte kontaktpersoners kontaktinformasjon er korrekt, og for å sikre at Kunden har lov til å dele slike opplysninger med Selskapet.

1.8 KONTRAKTSAMMENDRAG
Første side av dette dokumentet, hvor det er spesifisert hvilke utstyrskomponenter Kunden ønsker installert på Installasjonsadressen, Kundens opplysninger, de avtalte prisene for Tjenestene, mv.

2. FORMÅLET MED KONTRAKTEN
Kontrakten mellom partene omfatter Kontraktsammendraget, disse alminnelige vilkårene og Kontaktprosedyren. Kontrakten regulerer leveringen av Tjenestene.

3. ORDREBEKREFTELSE
Ved å signere Kontraktsammendraget, inngår Kunden en avtale om installasjon og bruk av Utstyret og bekrefter abonnementet på Tjenestene fra Selskapet. Kontrakten trer i kraft (og disse vilkårene blir bindende og virksomme) på aktiveringsdatoen, som er den datoen da Utstyret ble installert eller aktivert av Selskapet. Kontrakten løper til den sies opp av en av partene, se punkt 12 nedenfor.

4. ANGRERETT
Alle forbrukere har en lovbestemt rett til å angre og har i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning en ubetinget angrerett i 14 dager etter signering av denne kontrakten. Utøvelse av angreretten er gratis. Hvis Kunden ønsker å utøve angreretten, må Kunden varsle Selskapet på et av kontaktpunktene angitt i punkt 20 nedenfor så snart som mulig og senest 14 dager etter datoen for denne kontrakten. Det standardiserte angrerettskjemaet vedlagt denne kontrakten kan brukes for å utøve angreretten

5. UTSTYRET
Kunden bekrefter å ha blitt informert av Selskapet om alle forhold som er nødvendige for å beskytte stedet eller lokalene de ønsker å sikre på Installasjonsadressen. Kunden bekrefter å ha mottatt fullstendig informasjon om konfigurasjonen av Utstyret. Kunden bekrefter frivillig, og på eget ansvar, å ha, valgt alarmutstyret som skal installeres, både med hensyn til beskyttelsesnivå og med tanke på budsjett. Kunden bekrefter at de er klar over at røykvarslerne er utviklet og godkjent i henhold til EN-14604-standarden for bruk i husholdninger og at de ikke kan erstattes av et profesjonelt brannalarmsystem. Fra og med installasjonsdatoen overtar Kunden bruken av Utstyret, og har som sådan sivilrettslig ansvar for det. Kunden plikter å holde det i god stand og å bruke det på en ansvarsfull måte. Det er Kundens ansvar å forsikre Utstyret de har til rådighet mot risiko for tap eller skade. Kunden plikter å varsle Selskapet umiddelbart ved feil på Utstyret. Bare sikkerhetsrådgiver godkjent av Selskapet kan utføre service, ferdigstille eller endre Utstyret, med unntak av batteribytte hvis det er avtalt med Selskapet. Selskapet skal kontakte Kunden for å avtale service av Utstyret hvis det anses nødvendig av Selskapet, og Kunden skal være tilgjengelig når slik service utføres. Selskapet kan uten å varsle kunden utføre fjernoppgraderinger av Utstyrets programvare og firmware i kontraktsperioden for å sikre overholdelse av gjeldende tekniske krav og funksjoner, forutsatt at slik oppdatering er teknisk sett nødvendig og basert på en risikovurdering utført av Selskapet. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, oppdateringer knyttet til informasjonssikkerhetsinnstillinger og endringer, feilrettinger, firmware oppdateringer og nye funksjoner. Oppdateringer som medfører endringer i driften av Utstyret, for eksempel utstyrsinnstillinger som sirenevolum, vil bare bli utført i samråd med Kunden. Selskapet fører logg over alle fjernoppgraderinger, og Kunden kan få tilgang til denne på forespørsel. Personopplysninger og sikkerhetskrav i forbindelse med fjernoppgraderinger vil bli håndtert i samsvar med Selskapets retningslinjer og prosedyrer, herunder Selskapets personvernerklæring som er tilgjengelig på Selskapets nettsted. Utstyr som må byttes ut i kontraktsperioden vil ikke belastes Kunden, bortsett fra Utstyr som er skadet på grunn av feilaktig anvendelse av Kunden eller tredjepart. Hvis bygningsarbeid eller andre endringer på Installasjonsadressen påvirker Utstyrets drift eller konfigurasjon, er Kunden ansvarlig for kostnadene ved endring eller konfigurering av Utstyret. I tilfelle tap av eller mangler ved Utstyret, uansett årsak, må Kunden varsle Selskapet innen 48 timer etter at tapet eller mangelen ble oppdaget. I tillegg må Kunden fremme krav overfor forsikringsselskapet sitt og treffe alle nødvendige tiltak for å kompensere Selskapet for skaden som har oppstått. Kunden er ansvarlig for kostnadene ved reparasjon av Utstyret i de tilfeller eksterne hendelser forårsaket av Kunden eller av andre personer på Installasjonsadressen, samt hærverk, kriminalitet, innbruddsforsøk eller feil på telenettet. Reparasjon av Utstyret eller endring av konfigurasjonen for Kundens regning belastes med kr. 895 inkl. mva.

6. INSTALLASJON
Selskapet installerer Utstyret på Installasjonsadressen. Installasjonen vil bare bli utført hvis sikkerhetsrådgiveren finner at Selskapets gjeldende krav til Utstyr og Tjenester samt krav til helse, miljø og sikkerhet for ansatte er oppfylt. Det er også en forutsetning at sikkerhetsrådgiveren anser eiendommen som egnet for Tjenestene. Kunden må være til stede under installasjonen og godkjenne den. Det må være mulig å installere Utstyret uten å flytte møbler og husholdningsapparater. Utstyret, herunder strekking av kabler, vil bli installert av en Sector Alarm-godkjent sikkerhetsrådgiver i samsvar med gjeldende FG-regelverk, sikkerhetsrådgiverens anbefaling av hensiktsmessig plassering og med eventuelle anbefalte og aksepterte utvidelser. Dersom Kunden insisterer på en annen løsning enn den Selskapet anbefaler, er Kunden ansvarlig for de konsekvenser det medfører. Installasjon, endring eller demontering av Utstyret skal kun utføres av Selskapet. Installasjon av Utstyret skal planlegges av Selskapet og Kunden i felleskap. Kunden skal ikke endre, flytte, forbedre eller demontere Utstyret uten Selskapets samtykke, og Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil, falske alarmer eller tjenestefeil som oppstår etter at Kunden har foretatt endringer mv. i strid med denne kontrakten. Kunden vil bli belastet kr. 695 inkl. mva hvis Selskapet må flytte Utstyret. Tilgang til mobilnett varierer med geografisk område og kan endres over tid. Selskapet kan derfor ikke garantere tilgang til mobilnett når Utstyret flyttes. Hvis mobilnettet kobles ut, er ikke Selskapet ansvarlig for å opprettholde Alarmtjenesten eller tilby et erstatningsprodukt. Kunden kan ikke bruke Utstyrets nettilkobling til andre formål enn kommunikasjon med alarmsentralen. Hvis Utstyrets omgivelser endres, kan ikke Selskapet garantere driften av Utstyret. Hvis slike endringer forårsaker gjentatte feil eller falske alarmer, forbeholder Selskapet seg retten til å redusere eller omorganisere Utstyret for Kundens regning.

7. ALARMTJENESTE
Tjenestene omfatter Alarmtjeneste, og alle alarmsignaler blir fulgt opp av Selskapet eller dets autoriserte partnere, med mindre annet er angitt i disse vilkårene. Selskapet har ikke tilbud om utrykningstjenester i alle geografiske områder, og det er ingen garanti, uttrykkelig eller underforstått, i denne kontrakten for at utrykning vil bli utført av Selskapet eller dets autoriserte partnere. Hvis en alarm utløses, tar Selskapet kontakt med Kunden eller kontaktpersonene som er oppført i Kontaktprosedyren per telefon eller via taleenheten. Hvis alarmen korrekt avbrytes innen 3 minutter ved bruk av app, inntasting av korrekt kode, nøkkelbrikke eller fjernkontroll, er Selskapets prosedyre å kontakte Kunden ved å sende en SMS for å informere om at alarmen ble utløst og avbrutt på korrekt vis, og at Selskapet innstiller alle videre aksjoner. Ved dialog med Selskapet vedrørende utløst alarm, må Kunden angi passordet sitt i samsvar med Kontaktprosedyren. Hvis det tilbys utrykning i området der Installasjonsadressen ligger, foretas utrykninger ved verifiserte alarmer av Selskapets ansatte eller partnere, eller eventuelt brannvesenet og/eller politiet eller andre nødetater, avhengig av geografisk posisjon samt gjeldende lover og forskrifter. Ved mistanke om innbrudd, brann eller andre alvorlige hendelser, kan Selskapet ta seg inn på Kundens eiendom ved hjelp av nøkler eller på annen måte. Dersom det ikke oppnås kontakt med Kunden eller andre kontaktpersoner ved utrykning, kan Selskapet, for Kundens regning og risiko, iverksette de tiltak Selskapet finner nødvendig for å sikre eiendommen, f.eks. vakthold eller andre fysiske sikringstiltak. Kunden gir Selskapet fullmakt til å kontakte nødetater som brann, politi eller ambulanse dersom Selskapet finner det nødvendig.Dersom det fremgår av avtalen at Selskapet skal inspisere eiendommen innvending, skal Kunden til enhver tid sørge for at Selskapet har nøkler, tilgang til nøkkel i nøkkelboks montert på eiendommen eller kode til elektronisk dørlås. Er ikke dette tilgjengelig eller avtalt, vil det kun bli foretatt en utvendig inspeksjon og eventuell utvendig sikring av eiendommen. Dersom nøkkel ikke er å oppdrive og dette skyldes Selskapets forhold, vil Selskapet erstatte denne og om nødvendig besørge utskifting av Kundens låser for Selskapets regning. Dette forutsetter at Kunden kan fremvise kvittering fra Selskapet på at Selskapet har mottatt nøkkelen. Hvis Kunden ikke mottar oppringning på telefon eller taleenhet, SMS eller ingen uttrykning foretas av Selskapet, dets partnere eller offentlige myndigheter (brann og/eller politi) etter en utløst, verifisert og ikke avbrutt alarm, skal dette håndteres som om det foreligger en feil ved Utstyret eller Tjenestene som Kunden skal melde til Selskapet, se punkt 20 nedenfor. Alarmtjenesten som tilbys av Selskapet er i samsvar med gjeldende lovgivning, samt gjeldende standarder og regler. Et gebyr på kr. 995 inkl. mva belastes ved misbruk av Alarmtjenesten.

8. EIENDOMSRETT TIL UTSTYRET
Utstyret er og skal til enhver tid forbli Selskapets eiendom, og Kunden oppnår ingen rettigheter med hensyn til Utstyret annet enn bruksrett i kontraktsperioden. På Kundens uttrykkelige forespørsel kan Selskapet overføre eiendomsretten til elektroniske dørlåser til Kunden ved kontraktens opphør, forutsatt at eventuell bindingstid er utløpt og at Kunden ikke har misligholdt sine betalingsforpliktelser ved kontraktens opphør. Overføringen av eiendomsretten omfatter ikke tilbehør, merking (klistremerker, skilt), app-tjenester, SIM-kort, eller lignende. Dørlås som overføres til Kunden og vilkårene for slik overføring, inkludert pris, avtales mellom Selskapet og Kunden ved oppsigelse av denne avtalen. Selskapet påtar seg intet ansvar for funksjonalitet og konfigurasjon av systemet etter overføring av eiendomsrett, eller garanti for dørlåsene eller andre tredjepartsprodukter kjøpt av kunden.

9. KUNDENS PLIKTER
Kunden forplikter seg til å bruke Utstyret og Tjenestene på riktig måte, og å informere alle brukere av Utstyret og Tjenestene om Utstyrets og Tjenestenes funksjoner og bruk. Kunden plikter å ta vare på Utstyret som eies av Selskapet og å ikke gjøre noe som kan ødelegge det. Kunden garanterer at Utstyret vil behandles og brukes i samsvar med Selskapets anvisninger og brukerveiledninger. Kunden bekrefter at hvis Selskapets brukerveiledninger ikke følges ved håndtering og bruk av Utstyret, kan dette påvirke driften av Utstyret og følgelig leveringen av Tjenestene. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle feil i Tjenestene som skyldes at Kunden ikke har brukt Utstyret i samsvar med brukerveiledninger. Kunden må fylle ut Kontaktprosedyren før alarmsystemet aktiveres. Alarmtjenesten begynner først etter at Selskapet har mottatt Kontaktprosedyren, selv om Kunden allerede har blitt fakturert. Kunden garanterer at Kontaktprosedyren inneholder oppdaterte, korrekte og relevante opplysninger. Informasjonen som er gitt, kan oppdateres i Selskapets app eller på Mine Sider. Kunden gir Selskapet rett til å fjernstyre Utstyret for å utføre systemkonfigurasjon og laste ned informasjon som er nødvendig for forsvarlig drift av Utstyret, forutsatt at Selskapet anser at slik fjernstyring er nødvendig på et risikobasert grunnlag. Kunden skal også gi Selskapet, eller en autorisert partner utpekt av det, tilgang til Installasjonsadressen for å oppfylle sine kontraktsforpliktelser. Kunden er ansvarlig for eventuelle tillatelser myndighetene måtte kreve for bruken av Utstyret. Kunden plikter å teste Utstyret, med unntak av panikkalarmen, regelmessig og normalt to ganger i året. Ved testing av Utstyret må Kunden varsle Selskapet på forhånd. Kunden plikter å informere Selskapet uten unødig opphold om eventuelle feil, samt hvis Kunden mener eller mistenker at Utstyret eller deler av det ikke fungerer som avtalt eller trenger service. Kunden må også uten unødig opphold informere Selskapet om eventuelle endringer som kan påvirke leveringen av Tjenestene, for eksempel endring av kontaktpersoner, deres kontaktinformasjon, anskaffelse av kjæledyr, oppussing eller andre bygningsmessige og/eller tekniske endringer. Kunden er ansvarlig for at Selskapet til enhver tid har rett fakturaadresse.

10. FLYTTING OG OVERFØRING AV KONTRAKTEN
Hvis Kunden flytter fra Installasjonsadressen, er de fortsatt part i kontrakten med mindre den overføres til den nye eieren på samme vilkår, med forbehold om at Selskapet gir sitt samtykke til overføringen. Kunden eller tredjepart kan derfor ikke fjerne Utstyret, eller overføre, leie det ut eller gjøre det tilgjengelig for en tredjepart. Den nye eieren overtar Kundens rettigheter og plikter. Hvis Kunden ønsker å overføre Utstyret og Tjenestene til sitt nye hjem eller nye lokaler, må Kunden gi Selskapet tre måneders skriftlig forhåndsvarsel. Selskapet vil da håndtere overføring og installasjon på ny adresse uten vederlag, forutsatt at den nye adressen er i et område som dekkes av Selskapet og forutsatt at det er tilfredsstillende mobildekning på den nye adressen.

11. SELSKAPETS ANSVAR
Denne avtalen er kun et tiltak for å bedre sikkerheten og redusere konsekvensene av uønskede hendelser, og innebærer ingen garanti eller lignende forsikring mot slike hendelser eller ansvar for påfølgende tap. Kunden er innforstått med at det kan forekomme funksjonsfeil på Utstyr, og at det er Kundens ansvar til enhver tid å holde eiendommen med alle dens verdier forsikret i egnet forsikringsselskap, og kreve dekning av eventuelle tap fra forsikringsselskapet. Selskapet er bare ansvarlig for å dekke Kundens direkte økonomiske tap som skyldes: (a) manglende utløsning av alarm eller at nødetatene ikke ble kontaktet når det skulle ha skjedd i henhold til vilkårene i denne avtalen, forutsatt at Kunden har en egnet hjem- og eiendomsforsikring, eller (b) andre mangler ved Tjenestene, dersom dette ikke skyldes forhold Kunden er ansvarlig for, eller hindringer som er utenfor Selskapets kontroll. Hindringer utenfor Selskapets kontroll omfatter hendelser Selskapet ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller unngå eller overvunnet følgende av, som for eksempel feil på tele- eller datanett, linjefeil/skader eller manglende mobil-, wifi-, radio- eller internettdekning, strømbrudd, ustabile temperaturer og temperaturer under null grader på Installasjonsadressen, manglende veiforbindelse eller andre hindringer som skyldes manglende oppfyllelse av krav til Utstyr og Tjenester, eller sikkerhet og arbeidsmiljø for ansatte. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle tap som helt eller delvis skyldes brukerfeil eller feil bruk, at Kunden eller brukerne ikke har oppbevart koder og/eller passord på forsvarlig måte eller at Utstyret er koblet fra som følge av betalingsmislighold eller opphør av kontrakten. Selskapet er ikke ansvarlig for tap knyttet til Kundens næringsvirksomhet eller tap som skyldes sikkerhetsmangler ved Utstyr og Tjenester, herunder uteblitt virkning. Selskapet er ikke ansvarlig for tap som oppstår i forbindelse med feil og mangler ved tilknyttede tredjepartstjenester og produkter som Kunden velger å koble Tjenestene og Utstyret opp mot, også når disse tilknyttede Tjenestene eller produktene er levert av Selskapet. Hvis Kunden ikke begrenser tapet ved å treffe rimelige tiltak, for eksempel å tegne forsikring, eller hvis Kunden ikke forsøker å få dekket tapet gjennom sine forsikringsordninger, er Kunden fullt ut ansvarlig for tapet. Ved tap som skyldes innbrudd, dekker Selskapet Kundens egenandel ved bruk av forsikring, oppad begrenset til kr. 10 000, forutsatt at alarm var aktivert da skadetilfellet inntraff. På skriftlig forespørsel fra Kunden skal Selskapet utstede gjeldende tekniske samsvarsdokumenter som forsikringsselskaper kan be om. I den utstrekning loven tillater det, er Kunden ansvarlig for skader eller tap som påføres Selskapet som følge av eller i forbindelse med Kundens handlinger eller unnlatelser (inkludert manglende skadebegrensning), herunder brudd på disse vilkårene. Selskapet skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for Kundens bruk av Tjenestene som ikke er i samsvar med gjeldende lov. Selskapet er ikke ansvarlig, verken i henhold til kontrakt, utenfor kontrakt eller på annen måte, for indirekte tap eller følgeskader som påføres Kunden eller tredjepart, uansett årsak. Selskapets totale erstatningsansvar er i henhold til denne avtalen, Utstyret eller Tjenester, i alle tilfeller begrenset til kr 100 000, samlet eller for en hendelse eller en serie av beslektede hendelser. Ansvarsbegrensningen i henhold til dette punkt har virkning både for ansvar som er uttrykkelig fastsatt i denne avtalen og ansvar som oppstår på grunn av at vilkår i denne avtalen er ugyldige og uten rettsvirkning. Vilkårene i denne kontrakten erstatter alle andre vilkår, garantier og betingelser vedrørende levering eller påstått levering eller manglende levering eller forsinket levering av varer og/eller Tjenester (bortsett fra de som følger av gjeldende forbrukerlovning eller –forskrifter) som, hvis ikke det var for dette punktet, ville ha hatt virkning for Selskapet og Kunden. Selskapet er ikke ansvarlig for tap eller kostnader Kunden pådrar seg som følge av eller i forbindelse med handlinger eller unnlatelser av en person som Selskapet har delegert eller fremkontrahert sine plikter i henhold til denne avtalen til, forutsatt at Selskapet utviste rimelig aktsomhet ved delegeringen eller fremkontraheringen. Ingen av partene er ansvarlig overfor den andre for manglende eller forsinket gjennomføring av forpliktelser i henhold til avtalen som skyldes hendelser eller forhold utenfor partens rimelige kontroll, herunder, uten begrensning, arbeidskonflikter eller streik/lockout mellom en part og dens ansatte, naturkatastrofer, avbrudd eller svikt i levering av offentlige tjenester, herunder, men ikke begrenset til, strøm, gass, vann, telefontjenester eller forholdene angitt i annet avsnitt ovenfor, utbrudd av sykdom, herunder, men ikke begrenset til, epidemier eller pandemier eller andre hendelser eller forhold utenfor partens kontroll. Til tross for det forannevnte kan ikke Selskapet kreve oppreisning hvis den aktuelle hendelsen er en hendelse en profesjonell tjenesteyter i bransjen burde har forutsett og tatt sine forholdsregler mot. Ingenting i disse vilkårene skal utelukke eller begrense Selskapets ansvar i den grad det under gjeldende lov ikke kan utelukkes eller begrenses.

12. VARIGHET OG OPPSIGELSE
Avtalen trer i kraft ved installasjon. Begge parter kan si opp kontrakten med 3 måneders varsel. For Kunder som ikke er forbrukere, har partene avtalt en bindingstid på 36 måneder og automatisk fornyelse av avtalen for ett år av gangen, med mindre den sies opp skriftlig av en av partene senest 3 måneder før utløpet av kontraktsperioden. Oppsigelsestiden løper fra den første dagen i den påfølgende måneden etter at oppsigelsen foreligger. Kunden kan si opp kontrakten ved skriftlig å kontakte Selskapets kundeservice (se punkt 20 for kontaktinformasjon). Dersom det foreligger vesentlig mislighold, eller hvis enten Selskapet eller Kunden går konkurs, stanser sine betalinger, ber om konkursbehandling eller med umiddelbar virkning. Betalings mislighold som overstiger 60 dager gir Selskapet rett til midlertidig å stanse Tjenestene, herunder koble fra Alarmtjenesten, etter forutgående varsel til Kunde. Kunden plikter likevel å betale for Tjenestene frem til frakoblingstidspunktet, herunder alle utestående beløp. Betalingsmislighold som overstiger tre måneder anses som vesentlig mislighold som gir Selskapet rett til å heve kontrakten med umiddelbar virkning etter skriftlig varsel. Ved kontraktens opphør, har Selskapet rett til å hente/fjerne alt Utstyr og merking. Hvis Utstyret ikke er i driftsmessig stand, vil Kunden bli belastet for eventuelle reparasjonskostnader, eventuelt tapt Utstyr. Selskapet er ikke ansvarlig for merker eller skader som måtte oppstå som følge av demontering av Utstyr og merking. Kunden plikter å gi Selskapet tilgang til eiendommen mellom kl. 08.00 og 16.00 på hverdager for gjennomføring av frakoblings- og nedmonteringsarbeid. Dette gjelder også etter at Kunden eventuelt har flyttet fra Installasjonsadressen. Hvis Kunden ikke er tilgjengelig til avtalt tid for nedmontering av Utstyr, belastes et gebyr for manglende oppmøte på kr. 995 inkl. moms. Hvis frakobling og nedmontering ikke er mulig før opphør av kontrakten på grunn av Kundens forhold, vil Kunden bli belastet for tapt Utstyr, samt månedsabonnement og eventuelle merkostnader ved utløst alarm, samtaler med nødetatene, osv. frem til frakobling og nedmontering av Utstyret er gjennomført. Selskapet har under enhver omstendighet rett til tilgang til Installasjonsadressen utvendig for å fjerne merking, også uten Kundens tilstedeværelse, og er ikke ansvarlig for skade som kunne vært unngått ved Kundens medvirkning og tilstedeværelse. Ved kontraktens opphør vil Selskapet av sikkerhetsmessige årsaker destruere eventuelle mottatte nøkler, uten varsel, med mindre Selskapet mottar skriftlig anmodning fra Kunden om retur av nøklene. Hvis Kunden ønsker at nøklene skal returneres, sendes disse med rekommandert post som belastes Kunden med kr. 495 inkl. moms. Ved kontraktens opphør kan Selskapet la Kunden kjøpe elektroniske dørlåser. Prisen for slikt kjøp bestemmes av Selskapet basert på de(n) aktuelle låsen(e)s alder og restverdi. Dersom partene har avtalt bindingstid og Kunden sier opp avtalen før bindingstidens utløp, vil Kunden bli fakturert et bruddgebyr. Bruddgebyrets størrelse er angitt på avtalens forside og reduseres med en tolvtedel for hver måned som har løpt av bindingstiden. Dersom Kunde som ikke er forbruker sier opp avtalen før bindingstidens utløp, vil Kunden bli fakturert for gjenværende abonnement i resterende bindingstid.

13. PRISER
Prisen for installasjonen er angitt i Kontraktsammendraget. Installasjonsprisen belastes Kunden sammen med det første månedsabonnementet med mindre annet er avtalt mellom partene. Første faktura inkluderer installasjons-/oppstartspris samt første månedsabonnement for Tjenesten i samsvar med prisene som er angitt i kontrakten, og forfaller til betaling 14 dager etter installasjon med mindre annet er skriftlig avtalt. Deretter blir abonnementet fakturert forskuddsvis hver måned. Eventuelle utvidelser eller tillegg faktureres sammen med månedsabonnementet for Tjenestene. Deretter blir månedsabonnementet for utvidelser/tillegg fakturert forskuddsvis hver måned. Selskapet tilbyr flere betalingsløsninger, herunder avtalegiro og e-faktura. Kunder som velger å ikke bruke avtalegiro eller e-faktura belastes kr. 79 inkl. mva per faktura. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrente i samsvar med forsinkelsesrenteloven, og omkostninger og purregebyr i samsvar med inkassoloven. 12 måneder etter signering av kontrakten, kan Selskapet endre prisene for Tjenestene. Hvis Selskapet bestemmer seg for å øke prisen på Tjenestene, vil Kunden få minst 1 måneds forutgående varsel. Hvis Kunden ikke ønsker å godta prisendringene, har Kunden rett til å si opp kontrakten senest den dagen prisendringene trer i kraft. Kunden vil ikke bli påvirket av prisendringene i oppsigelsestiden. For Kunder som ikke er forbrukere, gir Selskapets økte omkostninger som følge av økninger i priser, lønninger, offentlige avgifter eller andre relevante utgifter, Selskapet rett til å øke prisene uten forutgående varsel. Øvrige prisendringer kan foretas med samme varsel som ved oppsigelse. Ved avtale om betaling av installasjons-/oppstartspris i 4 avdrag, påløper en oppdelingskostnad på kr. 199 inkl. mva.

14. SECTOR ALARM-APP OG MINE SIDER
Selskapet tilbyr alle Kunder en egen app som kan lastes ned i Apple AppStore eller Google PlayStore. Kunden har også tilgang til en personlig nettside kalt Mine Sider. Opprettelse av personlig konto og innlogging gjøres på Selskapets nettsted Sectoralarm.no. Vilkårene for bruk av appen og Mine Sider er tilgjengelig her.

15. VIDEO- OG KAMERATJENESTE
Hvis videokamera(er) er installert på Installasjonsadressen, bekrefter Kunden at de velger hvordan videoen brukes og er, og skal forbli, behandlingsansvarlig for bruken av videotjenesten i samsvar med gjeldende lov, herunder spesielt gjeldende personvernlovgivning. Appen som videotjenesten opereres fra har en rekke alternativer, herunder muligheten til å strømme og ta opp bevegelser, stillbilder og lyd, lengden på opptaket, hvor lenge opptaket lagres, hvem som har tilgang til strømming/opptak og hvem de deles med. Kunden kan også definere området som skal filmes, om kameraet skal filme i bevegelse, om datoen skal vises på videoen/stillbildet, følsomhet, nattsyn, WDR-modus, mv. Vær oppmerksom på at ikke alle disse alternativene er tilgjengelige for alle brukere og alle kameraprodukter, så Kunden må sjekke hvilke alternativer som er tilgjengelige i appen. All bruk av disse funksjonalitetene er Kundens ansvar. Selskapet anbefaler Kunden å informere alle som de kan bli filmet. Selskapet anbefaler også at Kunden unnlater å peke videokamera(er) mot offentlige gater eller andre områder utenfor Kundens eiendom. Kunden er ansvarlig for å bruke videotjenesten i samsvar med gjeldende krav til behandlingsansvarlige i gjeldende personvernlovgivning, herunder personopplysningsloven, åndsverkslovens regler om retten til eget bilde, samt sivilrettslige og strafferettslige regler knyttet til retten til privatliv. Kunden bekrefter at den er innforstått med at selv om opptak i seg selv kan være lovlige, kan det fortsatt være ulovlig å dele, offentliggjøre eller lagre bilder/video/lyd i en bestemt tidsperiode, og at annen bruk av video, stillbilder og lyd også kan være forbudt. For ytterligere informasjon og veiledning om bruk av videokameraer, se punkt 5 i bruksvilkårene på Mine Sider, som henvist til i punkt 14 ovenfor.Bedrifter og virksomheter kan også være underlagt andre og/eller strengere regler knyttet til videoovervåking, transparens og begrensninger i arbeidsgivers rett til å overvåke ansatte, enten det er i henhold til personvernreglene, arbeidsrettslige regler eller annet. Det er Kundens eget ansvar å sette seg inn i disse reglene.

16. BILDEBEHANDLING - BRUK AV BILDER/VIDEO - DIGITALT INNHOLD
Kunden er ansvarlig for all behandling av personopplysninger på Installasjonsadressen, og i den grad det er relevant er Kunden behandlingsansvarlig i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Kunden bekrefter sin forpliktelse til å bruke Tjenestene i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter. Stillbilder fra kameraer tatt på Installasjonsadressen er tilgjengelige for Selskapets alarmsentral hvis en alarm utløses slik at Selskapet kan bekrefte årsaken til alarmen og treffe egnede tiltak. Hvis Kunden har et kamera hvor videoopptak er aktivert, kan slike opptak så vel som bilder tas på Installasjonsadressen av bevegelsessensorer med integrerte kameraer. Opptak gjøres enten manuelt av Kunden via appen (videoen er kun synlig for Kunden i appen), eller automatisk av systemet basert på bevegelsesutløsere eller når alarmen utløses. Videoopptakdeles ikke med Selskapets alarmsentral med mindre Kunden uttrykkelig gir Selskapet slik tilgang i appen. Videoopptak lagret av Kunden gjennom appen lagres i 30 dager. Bilder tatt automatisk av systemet lagres også i 30 dager, bortsett fra i forbindelse med mulig politietterforskning eller på Kundens spesifikke forespørsel. På Kundens forespørsel kan Selskapet overføre bilder til relevante offentlige myndigheter, men eventuelle videoopptak må Kunden selv overføre til for eksempel politiet via appen. Selskapet forplikter seg til ikke å overføre eller se på bildene eller videoopptakene unntatt som en del av våre vanlige rutiner eller for å etterkomme en rettskjennelse. Se Selskapets personvernerklæring for ytterligere informasjon om oppbevaringstid og behandling av personopplysninger generelt.


17. SOS-FUNKSJON
Alarmpanelet har en SOS-varselsfunksjon. SOS-varselet skal kun brukes i nødstilfeller og skal ikke benyttes til vanlig kommunikasjon med Selskapet eller Kunden. Selskapet kan belaste Kunden et gebyr på kr. 790 inkl. mva hvis SOS-varselet misbrukes. SOS-varselet er ikke en erstatning for å ringe offentlige nødetater som politi eller ambulanse, og Kunden bør ikke stole på SOS-varselet i en kritisk situasjon eller når det er fare for liv og helse.

18. PERSONVERN OG KONFIDENSIALITET
Selskapet behandler alle kundeopplysninger og personopplysninger strengt konfidensielt, og deler bare personopplysninger med tredjeparter i den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende regelverk. For ytterligere informasjon om Selskapets behandling av personopplysninger, se personvernerklæringen. Selskapet er behandlingsansvarlig med hensyn til all behandling av personopplysninger i henhold til denne kontrakten, bortsett fra når det opptrer som databehandler for foretakskunder som har installert kameraer på sine forretningseiendommer.


19. ENDRINGER I VILKÅRENE
Selskapet kan endre vilkårene i denne kontrakten når det foreligger gyldig grunn for slik endring (herunder når det kreves av gjeldende lover, for å rette eventuelle feil i kontrakten eller for å gi en bestemmelse i kontrakten dens tiltenkte virkning) ved å gi Kunden minst 1 måneds skriftlig varsel. Hvis Kunden ikke ønsker å godta endringene har Kunden rett til å si opp avtalen senest den datoen da endringene i vilkårene trer i kraft. Kunden vil ikke bli påvirket av endringene i oppsigelsestiden. Når det gjelder prisendringer, se punkt 13 ovenfor.


20. KONTAKTINFORMASJON, LOVVALG OG TVISTER
Denne kontrakten er underlagt norsk rett. Ved spørsmål, oppsigelse av kontrakten eller klager ta kontakt med Sector Alarms kundeservice på +47 915 03033 eller per post til Sector Alarm AS, Vitaminveien 1A, 0485 Oslo. Postadresse: Postboks 113 Grefsen, 0409 Oslo. E-post: post@sectoralarm.no, eller besøk Selskapets nettsted på www.sectoralarm.no. Selskapet svarer på all korrespondanse innen rimelig tid, og senest 30 dager etter mottak. Tvister som ikke lar seg løse i minnelighet, skal behandles av de alminnelige domstoler i henhold til bestemmelsene i tvisteloven.

21. TVISTELØSNINGER BEDRIFTSKUNDER
Tvister knyttet til denne kontrakten skal utelukkende behandles av Oslo tingrett.