Kontraktsvilkår for alarmtjeneste / Bedrift

Disse vilkårene er en del av kontrakten vedrørende kjøp av alarmtjenester og utlån av alarmutstyr fra Sector Alarm AS (heretter Sector Alarm). Alle priser som oppgis i kontraktens vilkår er eks. mva.

Last ned hele kontrakten 
herA. OMFANG AV ALARMTJENESTEN
Den inngåtte kontrakten på forsiden av dette dokumentet gjelder kjøp av alarmtjenester fra Sector Alarm. Det avtalte utstyr (jfr. punkt B) monteres på Kundens eiendom eller annet avtalt sted. Sector Alarm vil på de vilkår som er nevnt i denne kontrakten yte tjeneste, service og utrykninger (i den grad sistnevnte er inkl. i avtalen). Alarmtjenesten omfatter kun det som er spesifisert i den nåværende kontrakten, aksjonsplan og brukerveiledning. 

B. UTSTYR OG INSTALLASJON 
Denne kontrakten gjelder for utlån av standard grunnpakke og eventuelt tilleggsutstyr i henhold til kontraktens forside. Alt utstyr, herunder telesender, som overfører alarmsignaler til alarmstasjonen og oppmerking av eiendommen, tilhører Sector Alarm. Utstyret, inkludert nødvendig kabel, monteres av en Sector Alarm-godkjent installatør. For alarm med GSM-tilknytning forutsettes det at det eksisterer nødvendig GSM-dekning. Sentralen plasseres i henhold til offentlig godkjent regelverk og i henhold til installatørens valg av hensiktsmessig plassering. Dersom Kunden ønsker en annen plassering enn anvist av installatør og denne er utenfor offentlig godkjent regelverk, vil Kunden bli belastet for merarbeid og ekstrautstyr som dette medfører. Kunden skal være tilstede ved montering og ettersyn av utstyret for nødvendig opplæring. Kunden skal følge de anvisninger som gis ved opplæring og i brukerveiledning. Ved montering skal eiendommen merkes med at det er montert alarm tilknyttet Sector Alarm. Dersom Kunden etter installasjon foretar bygningsmessige og/eller tekniske endringer, skal Kunden belastes for kostnadene ved en eventuell nødvendig ombygging/tilpasning av utstyret. 

C. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 
Service på grunn av produktfeil foretas vederlagsfritt av Sector Alarm. Det garanteres snarlig oppfølging etter at feilmelding er mottatt av Sector Alarm. Bytte av utstyr og materiell som følge av produktfeil utføres kostnadsfritt for Kunde. Utskifting av batterier belastes kunden etter til enhver tid gjeldende satser, pt. kr. 556,-. Kunden er selv ansvarlig for feil eller mangler på utstyret som skyldes feilaktig bruk eller som på annen måte er påført av Kunden, andre brukere eller besøkende, eller som følge av andre ytre påvirkninger av systemet, for eksempel ved oppussing, bygningsmessige endringer, hærverk, brann eller vannskader. Kunden er ansvarlig for å dekke kostnader til reparasjon og/eller utbedring som følge av slike forhold. Det faktureres for servicetimer, transport og forbrukt materiell. Sector Alarm foretar ikke service som følge av feil på telenettet eller signaloverføringer. Feil som følge av tap av telekommunikasjon til alarmstasjon, er Kundens risiko. Ved feil som varsles av Sector Alarm eller som Kunde selv oppdager, plikter Kunde å ta kontakt med Sector Alarm for utbedring av feilen. Dersom utbedring av feil ikke lar seg gjøre, og dette skyldes forhold på Kundens side, bærer Kunde selv risikoen for mangelfull alarmoverføring. Sector Alarm har rett til å utføre rutinekontroll og service på alarmens funksjon enten hos Kunden eller via modem (fjernprogrammering). Sector Alarm forbeholder seg retten til å feilsøke og utbedre feil via fjernprogrammering på alarmsystemet uten å varsle Kunden i forkant. Service og reparasjonsarbeid skal kun utføres av Sector Alarm eller den Sector Alarm utpeker. For kunder med FG-godkjent løsning utfører Sector Alarm årlig kontroll av alarmanlegget. Årlig kontroll omfatter visuell besiktigelse, kontroll av alarmskilt og oblater, test av alarmkomponenter, test av alarmsender, kommunikasjon til mottaker på Sector Alarms alarmstasjon, samt kontroll av batterier i detektorer og alarmsentral. I tillegg skal kontrollen avdekke bygningsmessige endringer av sikkerhetsbehov. Pris for årlig kontroll avtales særskilt. 

D. ALARM OG UTRYKNINGER 
Alle alarmer blir fulgt opp av Sector Alarm. Ved utløst alarm blir Kunden kontaktet. Blir korrekt passord ikke oppgitt eller det ikke blir svart på telefonen, iverksettes utrykning (forutsatt at dette er inkludert i avtalen) av Sector Alarm-personell eller samarbeidspartnere, og om nødvendig vil Sector Alarm søke assistanse fra brannvesen og/eller politi. Ved mistanke om innbrudd, brann eller lignende alvorlige forhold kan Sector Alarm ta seg inn i lokalet til Kunden ved hjelp av nøkler eller på annen måte. Dersom Kunden selv er tilstede og ikke har mottatt oppringning fra Sector Alarm innen 4 minutter etter at alarm er utløst, skal Kunden selv ringe Sector Alarm for å avklare situasjonen. Utløste alarmer uten påviselig årsak blir ikke belastet Kunden. Ved utløsning av alarm der alarmstasjonen har registrert at alarmen er stoppet innen 5 minutter ved bruk av korrekt kode, vil det ikke bli foretatt utrykning. Ved unødig tilkalling, uaktsomhet eller misbruk av utrykningstjenesten vil Sector Alarm fakturere Kunden etter de til enhver tid gjeldende satser. Dersom det ikke oppnås kontakt med Kunden eller andre kontaktpersoner ved utrykning, kan Sector Alarm for Kundens regning og risiko iverksette de tiltak Sector Alarm finner nødvendig for å sikre eiendommen, for eksempel ved vakthold på stedet eller andre fysiske sikringstiltak. Særskilte vilkår kan avtales. 

E. NØKLER/ADGANGSKORT 
Om det fremgår av avtalen at Sector Alarm skal inspisere eiendommen, skal Kunden til enhver tid sørge for at Sector Alarm har et komplett sett med nøkler/adgangskort til installasjonsadressen eller kode til elektronisk dørlås. Er ikke nøkler/adgangskort overlatt Sector Alarm, vil det kun bli foretatt en utvendig kontroll. Dersom nøkkel ikke er å oppdrive og dette skyldes forhold på Sector Alarms side, vil Sector Alarm erstatte nøkler og om nødvendig besørge utskifting av Kundens låser for Sector Alarms regning. Dette forutsetter at Kunden kan fremvise kvittering fra Sector Alarm på at Sector Alarm har mottatt nøkler/adgangskort. Ved avtalens opphør vil Sector Alarm av sikkerhetsmessige årsaker destruere eventuelle nøkler uten varsel om ikke annet er skriftlig avtalt eller Sector Alarm har mottatt skriftlig anmodning fra Kunden før avtalens opphør om tilbakelevering av nøkler. Dersom Kunde ønsker nøkkel tilbake, enten ved avtalens opphør eller på et tidligere tidspunkt, vil denne bli sendt per rekommandert post, hvilket belastes kr. 392,- pt. 

F. BETALINGSBETINGELSER
Kunden betaler en etableringskostnad og et årlig abonnement. Første betaling, eventuelt sammen med tilleggsbestillinger, forfaller til betaling 14 dager etter at anlegget er montert med mindre annet er avtalt. Abonnementet løper forskuddsvis etter avtale. Blir det avtalt utvidelser eller skjer det endringer av anlegget, faktureres arbeid løpende med 14 dagers forfall. Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen. Sector Alarm har rett til å justere abonnementsprisen årlig i takt med konsumprisindeksen eller generell lønnsvekst. Sector Alarm har også rett til med 30 dagers varsel å justere prisen på grunnlag av eventuelle endringer i, eller nye, offentlige avgifter/skatter, priser eller betingelser på teletjenester, som får betydning for Sector Alarms kostnader for tjenesten. Sector Alarm forbeholder seg retten til å belaste Kunder som ikke ønsker EHF med et gebyr, p.t. kr. 63,20 pr. faktura. 

G. KUNDENS PLIKTER
Etter at installasjonen er ferdig skal Kunden i samarbeid med Sector Alarm fylle ut en aksjonsplan på eget formular. Endringer av passord skal skje skriftlig, med henvisning til det gamle passordet, og sendes til Sector Alarm per rekommandert post, eller utveksles per telefon av person med adgang til å endre passord. Kunden plikter å teste alarmen regelmessig. Vanligvis er dette hvert kvartal. Kunden skal uten ugrunnet opphold varsle Sector Alarm om endringer som kan påvirke tjenesten, eksempelvis oppussing, utvidelse av lokaler el.l. Kunden er ansvarlig for at Sector Alarm til enhver tid har rett fakturaadresse. Kunden er ansvarlig for at alarmsystemet er dekket av forsikring. En reparasjon, omfattet av en slik forsikring, må utføres av Sector Alarm for kundens regning. Slike reparasjoner omfatter blant annet feil som følge av overspenning på elektrisitetsnettet/telefonnettet, strømsvikt, lynnedslag, brann, hærverk, overbelastning av alarmsystemet og lignende. Kunden plikter snarest å informere Sector Alarm dersom alarmsystemet ikke er i orden. Kunder med GSM-sender vil bli fakturert ved eventuelt mislighold av SIMkort. 

H. SKIFTE AV EIER/FLYTTING 
Ved eventuelt salg eller skifte av eier av eiendommen hvor alarmen er montert, kan ny eier overta anlegg montert i lokalene som fraflyttes. Avtale om fortsatt drift av eksisterende alarmanlegg i ny eiers navn forutsetter 12 måneders bindingstid. Dersom det installeres nytt utstyr, gjelder 36 måneders bindingstid. Ved eierskifte skal Sector Alarm varsles skriftlig av Kunde (tidligere eier). Dersom Kundens nye eiendom ligger innenfor Sector Alarms dekningsområde, kan Kunden flytte med seg alarmtjenesten til den nye eiendommen. Det tegnes ny kontrakt med gjeldende vilkår tilknyttet ny anleggsadresse, og eventuell gjenværende bindingstid på nåværende avtale videreføres. Ved videreføring av alarmtjenesten, skal Sector Alarm foreta befaring av ny eiendom for å vurdere om levering av tilsvarende tjeneste på ny eiendom er mulig og ønskelig fra Sector Alarms side. Dersom Kunden flytter til et sted hvor Sector Alarm er representert med en annen tjeneste enn den Kunden har pr. kontrakt, for eksempel uten utrykning, er det tjenesten i det nye området som blir levert, med endret pris tilsvarende prisen på den nye tjenesten. Dersom Kunden flytter i avtaleperioden og tjenesten ikke videreføres til nye lokaler, er Kunden forpliktet til å fullføre avtalen tilhørende nåværende lokaler. 

I. KUNDENS RETTIGHETER VED SECTOR ALARMS MISLIGHOLD 
Dersom alarmanlegget ikke blir installert eller blir installert for sent, kan Kunden i samsvar med alminnelige kontraktsrettslige regler kreve å holde tilbake abonnementsbetalingen, kreve at anlegget blir installert eller kreve prisavslag eller erstatning oppad begrenset til det beløpet Kunden skulle ha betalt til Sector Alarm i den perioden anlegget har vært forsinket. Dersom forsinkelsen utgjør et vesentlig mislighold, kan Kunden heve avtalen. Ved mangler på alarmanlegget eller hvor Sector Alarm ikke oppfyller serviceplikten etter punkt C, har Kunden reklamasjonsrett. Reklamasjoner må fremsettes skriftlig snarest og senest innen 10 dager etter at Kunden ble eller burde/kunne ha blitt kjent med forsinkelsen eller mangelen. Dersom Kunden unnlater å melde ifra om feilen/mangelen, mister Kunden retten til å påberope seg den. J. SECTOR ALARMS ANSVAR 
Nærværende avtale om levering av alarm og alarmtjenester er kun et tiltak for å bedre sikkerheten mot innbrudd og eventuelt brann, og innebærer ingen garanti e.l. fra Sector Alarms side mot slike skadetilfeller og/eller ansvar for påfølgende tap. Kunden er innforstått med at det er Kundens eget ansvar til enhver tid å holde eiendommen med alle dens verdier forsikret i eget forsikringsselskap. Kunden plikter selv å melde alle skadetilfeller og søke ethvert tap dekket av sitt forsikringsselskap. Sector Alarm er ikke ansvarlig for direkte tap som skyldes for eksempel forsinket eller manglende alarm og utrykning, dersom dette skyldes en hindring som er utenfor Sector Alarms kontroll. Dette gjelder hendelser Sector Alarm ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller overvunnet følgene av, som for eksempel feil på offentlige telenett, linjefeil/skader eller manglende GSM-dekning. Kunden plikter skriftlig å melde fra til Sector Alarm om skader og forhold som kan medføre erstatning snarest mulig og innen rimelig tid etter at slike skader og forhold ble eller burde ha blitt oppdaget. Dersom ikke Kunden oppfyller denne plikten kan erstatningskrav ikke fremsettes. Sector Alarms totale ansvar for tap og skader er oppad begrenset til ett års vederlag i henhold til denne avtalen, med mindre det foreligger forsett eller grovt uaktsomme forhold hos Sector Alarm eller noen som opptrer på vegne av Sector Alarm. Sector Alarm er ikke ansvarlig for indirekte tap og skade, herunder følgeskader, med mindre dette skyldes forsett eller grovt uaktsomme forhold hos Sector Alarm eller noen som opptrer på vegne av Sector Alarm. Sector Alarm er ikke erstatningsansvarlig ved leveringsforsinkelse dersom det oppstår skade som følge av brann, innbrudd eller lignende i forsinkelsesperioden. Sector Alarm er ikke erstatningsansvarlig for skader og tap som oppstår etter at anlegget er koblet ut som følge av betalingsmislighold, se pkt. K., eller etter avtaleheving. Sector Alarm er heller ikke erstatningsansvarlig dersom Kunden eller brukere ikke har oppbevart koden til anlegget og/eller passord på forsvarlig måte, slik at uvedkommende tar seg inn på eiendommen og/eller oppgir korrekt passord ved oppringning fra Sector Alarm. Dersom Kunden forsømmer å begrense tapet gjennom rimelige tiltak, må Kunden selv bære den tilsvarende delen av tapet. Kunden har plikt til å søke ethvert tap som følge av innbrudd dekket gjennom Kundens forsikringsordninger. Sector Alarm vil i så fall dekke Kundens egenandel, begrenset oppad til kr. 5000,-, forutsatt at alarmanlegget, montert på anleggsadressen, var aktivert da skadetilfellet inntraff. Sector Alarm plikter ikke under noen omstendighet å utbetale erstatning for urimelig store tap. Med urimelig store tap menes tap som vesentlig overstiger det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfeller eller tap som må sies å være urimelige, alle forhold tatt i betraktning. 

K. VARIGHET – OPPSIGELSE AV ABONNEMENT 
Avtalen forutsetter 36 måneders bindingstid. Avtalen fornyes deretter automatisk for ett år av gangen. Eventuell oppsigelse må meldes skriftlig 3 måneder før utløp av kontraktsperioden. Dersom avtalen termineres før bindingstidens utløp, vil Kunde bli fakturert for gjenværende abonnement i bindingstidens varighet. Oppsigelsestiden løper fra abonnementsdatoen i den påfølgende måneden etter at oppsigelsen foreligger. Abonnementsdatoen er den datoen i måneden da anlegget ble installert. Ved vesentlig mislighold har den annen part rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved forhold på Kundens side som utgjør en risiko for Sector Alarms personale eller noen som opptrer på vegne av Sector Alarm, kan Sector Alarm heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Heving av avtalen som følge av mislighold eller risiko for personalet, skal varsles skriftlig. Ved betalingsmislighold som overstiger 60 dager har Sector Alarm rett til midlertidig å koble ut tjenesten. Midlertidig utkobling kan skje uten forutgående varsel til Kunde. Kunden plikter likevel å betale for tjenesten inntil det utestående beløpet er betalt. Betalingsmislighold over 3 måneder ansees som vesentlig mislighold og vil gi grunnlag for å heve avtalen. Heving av avtalen som følge av betalingsmislighold skal varsles skriftlig. Ved heving vil den part som har begått et vesentlig mislighold kunne bli erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsregler. Kunden vil i tillegg være ansvarlig for kostnader etter pkt. L. 

L. VED AVTALENS OPPHØR
Ved avtalens opphør skal anlegg og oppmerking av eiendommen fjernes av en Sector Alarm-godkjent installatør. Sector Alarm er ikke ansvarlig for merker eller skader som måtte oppstå som følge av normal demontering av alarm. Kunden plikter å gi Sector Alarm tilgang til eiendommen mellom kl. 08:00 og 16:00 på hverdager for gjennomføring av frakoblings- og nedmonteringsarbeid. Dersom frakoblings- og nedmonteringsarbeid ikke lar seg gjennomføre innen oppsigelsesfristens utløp, og dette skyldes forhold på Kundens side, vil Kunden bli belastet med abonnementsavgift frem til frakoblings- og nedmonteringsarbeidet er gjennomført. Dersom Kunden ikke gir Sector Alarm adgang til eiendommen i samsvar med avtalen, vil Kunden bli fakturert med opprinnelige installasjonskostnader og eventuelle merkostnader ved utløst alarm, utrykninger og liknende. Sector Alarm har under enhver omstendighet rett til tilgang til Kundens utvendige eiendom for å fjerne utvendig merking uten Kundens tilstedeværelse, og har intet ansvar for eventuelle skader som kunne ha vært unngått ved Kundens medvirkning og tilstedeværelse. 

M. FORCE MAJEURE
Sector Alarm er ikke forpliktet til å oppfylle avtalen, eller plikter pådratt i henhold til denne, og blir således ikke ansvarlig når oppfyllelsen hindres av Force Majeure. Som Force Majeure regnes konflikter, opptøyer, terrorhandlinger, sabotasje, krig eller krigslignende tilstander som er uavhengige av egen virksomhet, brann, oversvømmelse eller annen ekstrem værsituasjon, beslutninger fra offentlig myndighet, eller enhver annen oppfyllelseshindring utenfor Partens kontroll som Sector Alarm ikke med rimelighet kunne forventes å ha forutsett ved avtalens inngåelse eller da plikten ble pådratt. Force Majeure kan ikke påberopes dersom Sector Alarm med rimelige midler kan unngå eller overvinne hindringen. Som Force Majeure skal også regnes manglende eller forsinket levering fra Sector Alarms underleverandør/samarbeidspartnere, når vilkårene ovenfor for øvrig er oppfylt for disse. 

N. ANNET
Sector Alarm kan endre innholdet i denne avtalen med skriftlig varsel og med samme frist som for oppsigelse (3 måneder). Herunder kan Sector Alarm endre avtaler med utrykning til kun oppringing dersom Sector Alarm beslutter at det aktuelle området ikke skal ha utrykningstjeneste. Tjenesten blir da levert med endret kostnad som tilsvarer prisen på den nye tjenesten. Alminnelige prisendringer følger derimot bestemmelsen i pkt. F ovenfor. Sector Alarm kan, ved overdragelse av hele eller deler av virksomheten, overføre avtalen til erverver av virksomheten. Sector Alarm har rett til å overlate eller pantsette rettigheter i henhold til denne avtalen. Ved eventuell konkurs vil finansiell(e) samarbeidspartner(e) ha fortrinnsrett til alarminstallasjonen og dermed ha første prioritet på sikkerhet i kundeforhold/installasjon ved eventuell overdragelse til tredje part. I kraft av denne avtalen samtykker Kunden til innhenting av opplysninger om juridisk eier for at Sector Alarm skal kunne etterleve avtalen og dens formål, herunder innhente kontakter dersom alarm utløses. Sector Alarm er ansvarlig for å behandle personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og formålet med denne avtalen. Sector Alarm kan utlevere personopplysninger til andre som eventuelt måtte engasjeres av Sector Alarm til å bistå i forbindelse med installasjon, utrykning, kundeservice eller fakturering, men kun i det omfang som er nødvendig. Sector Alarm kan ikke utlevere personopplysninger til andre utenforstående, med mindre det skjer med samtykke fra den personopplysningen gjelder, det foreligger hjemmel i lov eller forskrift, eller som ledd i eventuell inndrivelse av krav. Kunden har rett til innsyn i Sector Alarms registrerte egne personopplysninger og kan be om retting av mangelfulle personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 18 og 27. Sector Alarm kan ikke oppbevare personopplysninger lenger enn nødvendig for avtalens formål, hvorpå opplysningene skal slettes på en sikker og forsvarlig måte, jf. § 28. 

O. VERNETING Tvister i anledning denne avtalen som ikke lar seg løse i minnelighet mellom partene, skal avgjøres ved ordinære domstoler. Selskapets hjemting skal være verneting for slike tvister. 
V: SANO307-1